Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.07.2020

Tashih-i Huruf Kursu Sınav Duyurusu

​Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini

geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda
ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla
seçilecekler için, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf Kursu"
düzenlenmesi planlanmıştır.
Söz konusu kursa ilinizden kaç personelin katılacağı ile seçimi yapılan adayların hangi eğitim
merkezinde kursa alınacağı ek listede gösterilmiştir.
A. TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:
1. Kur'an kursu öğreticisi (Erkek), imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli
olarak fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)
2.Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi
statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor
olmak,
3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
4. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 01 Ekim 2019 ve önceki tarihlerde başlamış olmak,
5. 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,
6. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,
7. Kurs süresince yurtdışı vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
8. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.
B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl
Müftülüklerince yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde,
Tashih-i Huruf kursu için kursiyer göndereceği Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi ile görüşerek mutabakat
sağladıktan sonra duyuru yapacaktır. Tüm bu işlemler 10 Ağustos- 07 Eylül 2020 tarihleri arasında
tamamlanacaktır. 3 personelden oluşacak sınav komisyonu, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürü
veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, 1 il müftü yardımcısı veya ilçe
müftüsünden oluşturulacaktır. Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.
C. SINAV ŞEKLİ:
1. Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini,
ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını
belirleyeceklerdir. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerince puan sıralamasına göre
yedeklerden doldurulacaktır.
2 . Sınav uygulama sürecinde Covid-19 salgın hastalıkla ilgili İl Müftülüklerince gerekli tüm tedbirler
alınacaktır.
3. Sınav komisyonları, "Tashih-i Huruf Kursu" sınavına katılan adaylar arasında üstün başarı
göstererek söz konusu kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini toplu liste halinde Dini Yüksek
İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından doğrudan belge sınavına alınmak üzere 08 Eylül 2020
tarihine kadar Başkanlığa bildireceklerdir.
D. KURSUN BAŞLAMASI:
1.Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Dini Yüksek
İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 05Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.
2.Covid-19 salgın hastalıkla ilgili tedbirler göz önünde bulundurularak planlama
yapıldığından kursiyerlerin yerleştirildikleri Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezleri dışında yer
değişikliği yapılmayacaktır.
E. DİĞER HUSUSLAR:
1. Mülakat sınavlarını yapmak üzere görev alacak komisyon başkanı ve üyeleri, yolluk ve
yevmiyeleri ile sınav ücretlerini bağlı bulundukları Birim Saymanlıklarından alacaklardır.
2. Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız
olanların kursla ilişkileri kesilecektir.
3.Eğitim merkezlerinin bulundukları il merkezlerinde gündüzlü olarak alınacak kursiyerler
öncelikle kadın Kur'an kursu öğreticilerinden tercih edilecek olup, müracaat olmaması halinde erkek Kur'an
kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışan
personel arasından seçilecektir.
4.Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden
sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.
5. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi
namazlarından muaf tutulacaktır. Muaf tutulmaları hususu Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü
maddesi gereğince İl Müftülüklerince değerlendirilecektir.
6. Eğitim merkezleri dışında, İl Müftülüklerince mahallinde (Belediye hudutları dahilinde) görevli
erkek/kadın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli
olarak fiilen çalışan personeline yönelik tashihi huruf kursu düzenlemek isteyen il müftülüklerimiz; kurs
düzenlenecek yeri, yeterli sayıda Tashih-i Huruf Rehber Öğreticisi ile musiki dersi verebilecek
eğitici bulunması halinde, aynı komisyonlarca kursa alacağı sayıda kursiyer seçilecek ve komisyonun uygun
görüşü ile kursiyerlerin isim listesini Başkanlık oluru almak üzere 07 Eylül 2020 tarihine kadar
Başkanlığımıza göndereceklerdir.
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak mülakatın yapılmasını ve isimlerin onaya bağlanmak
üzere 07 Eylül 2020 mesai saati bitimine kadar DİBBYS (EHSY)'de açılan "Tashih-i Huruf Kursu" başlıklı
bölüme girilmesi hususunda gereğini rica ederim.
                                                                        
                                                                           Kadir DİNÇ
                                                       Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü